Zapytanie ofertowe nr 5

Poznań, 02.05.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Temat konkursu ofert

Zakup 6 notebook'ów

Termin składania ofert

 

do 01.06.2012r.

 

Termin ważności ofert

do 01.07.2012r.

 

Adres nadsyłania ofert

ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

 

Specyfikacja zamówienia

Parametry:

  • Procesor Intel Core2Duo ( 2.26 GHZ,3 MB cache),
  • Pamięć 2 GB RAM DDR2 ( 800 MHZ),
  • Karta graficzna Intel GMA X 4500 (HD),
    • Dysk twardy 250 GB

Kryteria oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium

- cena – 100%

Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 100

C r

C min - cena minimalna w zbiorze

C r - cena oferty rozpatrywanej

A n - ilość punktów przyznana ofercie

 

Dodatkowe wymagania formalne, które powinna spełniać oferta

- data wystawienia oferty

- okres ważności oferty

- podpis wystawcy oferty

- wartości brutto określone w walucie PLN.

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 
Facebook