Zapytanie ofertowe nr 6

Poznań, 02.05.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Temat konkursu ofert

Zakup kompletnego oprogramowania specjalistycznego dla 6 notebooków

Termin składania ofert

 

do 01.06.2012r.

 

Termin ważności ofert

do 01.07.2012r.

 

Adres nadsyłania ofert

ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

 

Specyfikacja zamówienia

Pakiet powinien zawierać:

  • System operacyjny Windows Vista Buisness lub nowszy,
  • Pakiet biurowy Office PRO buisiness 2007 lub nowszy,
  • Antywirus oraz dodatkowo programy specjalistyczne

 

Kryteria oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium

- cena – 100%

Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 100

C r

C min - cena minimalna w zbiorze

C r - cena oferty rozpatrywanej

A n - ilość punktów przyznana ofercie

 

Dodatkowe wymagania formalne, które powinna spełniać oferta

- data wystawienia oferty

- okres ważności oferty

- podpis wystawcy oferty

- wartości brutto określone w walucie PLN.

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 
Facebook