Zapytanie ofertowe nr 8

Poznań, 01.06.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Temat konkursu ofert

Stworzenie banneru internetowego

 

Termin składania ofert

 

do 20.06.2012r.

 

Termin ważności ofert

3 miesiące

 

Adres nadsyłania ofert

ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

 

Kryteria oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium

- cena – 100%

Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 100

C r

C min - cena minimalna w zbiorze

C r - cena oferty rozpatrywanej

A n - ilość punktów przyznana ofercie

 

Dodatkowe wymagania formalne, które powinna spełniać oferta

- data wystawienia oferty

- okres ważności oferty

- podpis wystawcy oferty

- wartości brutto określone w walucie PLN

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

 
Facebook