Informacje Ogólne

Konsorcjum pod nazwą "e-Commerce Connections", jest wspólną inicjatywą przedsiębiorców kierujących swą ofertę również swą ofertę dla podmiotów handlowych w tym podmiotów funkcjonujących na dynamicznie się rozwijającym rynku e- commerce. Do inicjatywy tej przystąpiły także Instytucja otoczenia biznesu (Biznes i Nauka Sp. z o. o ) i jednostką naukowa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), które przyczynią się do transferu wiedzy, kompetencji. Będą służyć także swym potencjałem i rozpoznaniem branży.

Celem kooperacji jest stymulowania działalności Uczestników przez rozwój i promowanie intensywnych kontaktów, korzystania ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenie sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji posiadanej przez członków kooperacji czy też wypracowanej w ramach kooperacji wśród jej Uczestników.

Swoją działalność kierujemy do:

 • jednostek naukowo-badawczych –pomoc w zakresie komercjalizacji opracowań naukowych; wsparcie w pisaniu i koordynacja dużych projektów UE;
 • przedsiębiorstw – ułatwienie wyboru partnerów technologicznych, uczestnictwo w łańcuchu potrzeb, kooperacje między uczestnikami klastra, wsparcie w zakresie analiz rynkowych, marketingu i promocji, współpraca w zakresie optymizacji łańcucha dostaw,
 • instytucji otoczenia biznesu- współpraca w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, pomoc w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań,

Uczestnicy kooperacji prowadzą działalność gospodarczą w powiązanych ze sobą lub uzupełniających się dziedzinach bądź związanych ze sobą sektorach, w szczególności z zakresu obsługi MŚP, otoczenia biznesu oraz działań badawczych;

Kierunki działania
Celem projektu jest rozwijanie współpracy środowisk naukowego, biznesowego w obszarze działalności e-commerce. Naszą wizją jest dynamiczny wzrost przedsiębiorstw funkcjonujących w branży e-commerce z regionu Wielkopolski w oparciu o solidną wiedzę jednostek badawczo-rozwojowych. W tym celu wspieramy budowę i realizację projektów zmierzających do usprawnienia funkcjonowania podmiotów z branży e-commerce, minimalizacji kosztów, zwiększenia przychodów, optymalizacji działalności. W dalszej perspektywie w ramach kooperacji dojdzie do internacjonalizacji wypracowanych
w konsorcjach, innowacyjnych usług adresowanych dla docelowej branży.

Zaplecze infrastrukturalne i kompetencyjne
Członkowie Kooperacji, dysponują stosownymi kompetencjami, wiedzą i zapleczem sprzętowym dla sprawnego funkcjonowania kooperacji i realizacji jej celów.

Zarządzający kooperacją zobowiązany jest do między innymi:

 • Opracowania i wdrażania usług, technologii i produktów innowacyjnych Kooperacji,
 • Udostępniania Kooperacji i jej Uczestnikom materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i środków trwałych nabytych lub wytworzonych przez Zarządzającego kooperacją,
 • Zapewnienia uzyskania lub udzielania pomocy w uzyskaniu oraz finansowaniu profesjonalnych usług doradczych na rzecz Kooperacji i jej Uczestników, przez osoby trzecie lub przez jednych Uczestników na rzecz innych Uczestników,
 • Działań podnoszących poziom innowacyjności Kooperacji i Uczestników (w tym transfer technologii / know-how),

Działania informacyjne
Członkowie kooperacji planują w bieżącym roku organizację co najmniej 2 dużych wydarzeń branżowych. Planowane konferencje mają przyczynić się do rozwijania wiedzy wśród jej uczestników w zakresie samej idei kooperacji jak i wiedzy o celach i zamierzeniach Kooperacji "e-Commerce Connections".
Działania promocyjne Kooperacji i jej Uczestników, służą również pozyskania nowych partnerów, klientów, kontrahentów oraz nowych przedsiębiorstw do udziału w Kooperacji;

Główne zasady funkcjonowania powiązania kooperacyjnego:

 • Naczelnym organem decyzyjnym Kooperacji jest Rada Przedstawicieli Kooperacji (zwana dalej „Radą Kooperacji” lub w skrócie „Radą”).
 • W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich Uczestników.
 • Każdy z Uczestników, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakty z pozostałymi Uczestnikami. Do osoby kontaktowej będą kierowane wszelkie zawiadomienia i inne oficjalne pisma oraz informacje przekazywane w związku z niniejszą Umową i powstaniem Kooperacji.
 • Rada wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.
 • Rada podejmuje decyzje we wszystkich sprawach istotnych dla Kooperacji, w szczególności po zakończeniu roku kalendarzowego ocenia działalność Kooperacji i Zarządzającego kooperacją na podstawie przedłożonego jej sprawozdania.
 • Zebrania Rady będą organizowane w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • Zebrania zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady na wniosek co najmniej 30% Uczestników lub Zarządzającego kooperacją.
 • Uczestnicy będą powiadamiani przez Zarządzającego kooperacją o miejscu, terminie i porządku zebrania Rady, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienia będą przesyłane drogą elektroniczną do wskazanej osoby kontaktowej.
 • Zmiana składu Rady nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy o utworzeniu Kooperacji, a jedynie zawiadomienia dokonanego na piśmie przez danego Uczestnika.
 • Wszystkie decyzje Rady są podejmowane większością 2/3 głosów oddanych przez członków Rady, przy czym decyzja Rady jest prawomocna, jeśli w głosowaniu wzięła udział, co najmniej połowa liczby członków Rady.
 • W przypadku nieobecności któregoś z członków Rady na zebraniu, może on przekazać Zarządzającemu kooperacją swój głos na piśmie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zebrania Rady.
 • Rada może opracować i przyjąć swój regulamin pracy.
 • Zarządzający kooperacją reprezentuje Kooperację i obsługuje ją organizacyjnie.
 • W szczególności obowiązkiem Zarządzającego kooperacją jest zabezpieczenie obsługi sekretarsko-biurowej Kooperacji. W tym zakresie Zarządzający kooperacją działa według własnego uznania, przy zachowaniu zasady należytej staranności i poszanowania interesów Uczestników i Kooperacji.
 • Po zakończeniu roku kalendarzowego, do końca marca roku następnego Zarządzający kooperacją składa Radzie sprawozdanie ze swej rocznej działalności.
 • Siedzibą Kooperacji jest adres Zarządzającego kooperacją.
 • Nie ma możliwości zmiany Zarządzającego kooperacją, którym jest spółka SpeedUp IQbator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
 • Za wspólny adres korespondencyjny Uczestnicy przyjmują adres siedziby Zarządzającego kooperacją tj. ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

Nowe pomysły
Członkowie kooperacji szanują pracę i kreatywność pozostałych. Dlatego szczególnie dbamy o to, aby każdy nowy pomysł pozostawał w rękach pomysłodawcy i był przez niego prowadzony. Pomysłodawca jest liderem projektu co pozwala mu na dobieranie sobie partnerów i decyduje o sposobie realizacji swojego projektu. Zespół Sterujący, odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie funkcjonowaniem Kooperacji rozumiane między innymi jako: organizowanie pracy zespołów rozwojowych i wdrożeniowych, poszukiwanie partnerów, klientów i możliwości nawiązywania współpracy z osobami trzecimi oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami MŚP, z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami i jednostkami gospodarczymi nie będącymi Uczestnikami dla realizacji wytyczonych zadań, a także podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem źródeł ich finansowania.

Podstawowe informacje o Powiązaniu kooperacyjnym
Umowa o utworzeniu powiązań kooperacyjnych została zawarta w dniu 29 sierpnia 2011r.
Główne cele powołania Kooperacji:

 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Uczestników poprzez efektywny transfer wiedzy, kontaktów, referencji oraz technologii między Uczestnikami oraz ich klientami czy też kontrahentami,
 • Zapewnienie dogodnych warunków do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań usługowych, technologicznych, produktowych i organizacyjnych,
 • Ułatwianie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z UE oraz programów operacyjnych,
 • Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu Wielkopolskiego poprzez współpracę Uczestników z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami niebędącymi Uczestnikami,
 • Pokonywanie barier administracyjno-prawnych,
 • Wprowadzanie nowych i innowacyjnych produktów i usług na rynek UE w tym w szczególności rynek Wielkopolski,
 • Uzyskanie efektu synergii w ramach kooperacji Uczestników,
 • Ograniczenie ryzyka związanego z wprowadzaniem przez Uczestników innowacyjnych usług lub produktów,
 • Zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności Uczestników,
 • Ułatwienie współpracy między Uczestnikami oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy,
 • Ułatwienie nieformalnych kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej,
 • Promocja oferty Uczestników.
 
Facebook